1401نخستین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی حمایتی در سالمندان 14الی 16 اسفند ماه 

http://hamayesh.kaums.ac.ir/psc

5:41:32 PM 1402 / 01 / 08
 
   
 

کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی حمایتی در سالمندان

   
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار دانشکدهپایان نامهژورنال کلابکارگاه ها

 

--1401 / 11 / 19  -15:47 تعداد مشاهدات :169


--1401 / 11 / 12  -12:50 تعداد مشاهدات :109


--1401 / 11 / 12  -12:46 تعداد مشاهدات :116


--1401 / 10 / 27  -12:16 تعداد مشاهدات :87


--1401 / 10 / 19  -7:59 تعداد مشاهدات :225


--1401 / 10 / 18  -10:44 تعداد مشاهدات :178


--1401 / 10 / 14  -14:13 تعداد مشاهدات :232


--1401 / 10 / 14  -14:9 تعداد مشاهدات :243


--1401 / 10 / 14  -14:1 تعداد مشاهدات :213


--1401 / 10 / 05  -15:13 تعداد مشاهدات :118

 

--1401 / 11 / 23  -13:15 تعداد مشاهدات :39


--1401 / 11 / 18  -9:50 تعداد مشاهدات :42


--1401 / 11 / 18  -9:48 تعداد مشاهدات :35


--1401 / 11 / 02  -8:28 تعداد مشاهدات :68


--1401 / 10 / 13  -8:8 تعداد مشاهدات :84


--1401 / 09 / 14  -13:59 تعداد مشاهدات :116


--1401 / 08 / 30  -13:57 تعداد مشاهدات :131


--1401 / 08 / 07  -13:9 تعداد مشاهدات :182


--1401 / 08 / 07  -13:5 تعداد مشاهدات :127


--1401 / 08 / 07  -13:4 تعداد مشاهدات :144

 

--1401 / 11 / 23  -13:11 تعداد مشاهدات :39


--1401 / 11 / 17  -13:38 تعداد مشاهدات :39


--1401 / 10 / 25  -15:1 تعداد مشاهدات :78


--1401 / 10 / 03  -12:54 تعداد مشاهدات :144


--1401 / 09 / 12  -14:23 تعداد مشاهدات :129


--1401 / 08 / 21  -11:11 تعداد مشاهدات :163


--1401 / 08 / 04  -7:54 تعداد مشاهدات :236


--1401 / 07 / 09  -14:12 تعداد مشاهدات :246


--1401 / 07 / 09  -14:9 تعداد مشاهدات :201


--1401 / 06 / 12  -13:46 تعداد مشاهدات :229

 

--1401 / 11 / 16  -15:5 تعداد مشاهدات :66


--1401 / 11 / 09  -11:52 تعداد مشاهدات :71


--1401 / 11 / 09  -11:44 تعداد مشاهدات :54


--1401 / 11 / 05  -15:5 تعداد مشاهدات :60


--1401 / 11 / 05  -15:3 تعداد مشاهدات :51


--1401 / 11 / 03  -15:19 تعداد مشاهدات :60


--1401 / 11 / 02  -15:4 تعداد مشاهدات :70


--1401 / 11 / 02  -8:24 تعداد مشاهدات :54


--1401 / 10 / 14  -14:20 تعداد مشاهدات :83


--1401 / 10 / 13  -12:49 تعداد مشاهدات :81